RODO

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

1. Administratorem Pani/ Pana Danych Osobowych jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, (dalej „Administrator"), którego przedstawicielem jest Dyrektor.

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53.

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, tj. w celu zapewnienia opieki zdrowotnej, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem, celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. W ramach prowadzonej działalności leczniczej, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia w celach i zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane Pani/Pana dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa.

6. Administrator nie udostępnia Pani/Pana danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, odbiorcom.

7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

8. Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres określony w szczególnych przepisach prawa. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

9. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania i uzupełniania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. Jeżeli Pani/Pan wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Podanie danych w celach związanych z wykonywaniem obowiązków prawnych jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia korzystanie z usług Administratora. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

12. Pani/Pana dane nie będą profilowane.


KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 • administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław
 • inspektorem ochrony danych osobowych jest Agnieszka Młyńczak, z którą można kontaktować się wysyłając maila na adres iod@spzoz.wroc.pl; 71 391 17 53
 • monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych
 • podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłączenie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest konieczne ze względów technicznych. Na terenie jednostek WCZ SPZOZ znajdują się oznaczenia, że obiekt jest monitorowany.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO", informuję, że:

 • 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ z siedzibą przy ul. Podróżniczej 26/28, 53-208 Wrocław, którego przedstawicielem jest Dyrektor
 • 2.Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@spzoz.wroc.pl, tel.71 391 17 53
 • 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22 Kodeksu pracy w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • 4.Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie osoby upoważnione do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • 5.Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 1 roku licząc od roku następującego po roku przekazania dokumentów aplikacyjnych. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 • 6.Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • 7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 • 8.Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
 • 9.Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 RODO.

REALIZACJA PRAW DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ WCZ SPZOZ

W związku z tym, że posiadamy Państwa dane osobowe przysługują Pani/Pana prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Państwa praw.

W celu skorzystania z przysługujących praw muszą się Państwo zwrócić z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Mogą to Państwo zrobić wysyłając czytelnie podpisany wniosek na adres: WCZ SPZOZ ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław lub drogą elektroniczną: iod@spzoz.wroc.pl.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

2.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację

3.prawo do wycofania zgody,

4.prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

5.prawo żądania sprostowania i uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,

6.prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych - tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

7.prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Odpowiedź zgodna z zakresem żądania zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania możemy wydłużyć ten okres jednocześnie informując Państwa o przyczynie opóźnienia.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SPZOZ może wprowadzić ograniczenia w realizacji praw osób, których dane przetwarza i uznać wnioski za bezzasadne, szczególnie powołując się na przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Polityka prywatności.